S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

E-shop

certifikát
 
 


 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

I.S.D. s.r.o.
Kvetná 1506/B
900 41 ROVINKA
tel: mobil: 0903 793 639
info(a)isd.sk


Vernostný program+SÚŤAŽ
SÚŤAŽ s nákupom výrobkov KALLOS od 1.10.2023 do 27.12.2023

Všeobecné podmienky súťaže

 1. Úvod

Všeobecné  podmienky  súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Organizátor súťaže
 1. Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť I.S.D., s.r.o.,Kvetná 1506/B, 900 41 Rovinka, IČO: 31334890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro vložka č. 3703/B         
 2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.
 1. Pravidlá súťaže
 1. Súťaž je realizovaná od 1.10.2023 do 27.12.2023.
 1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní nasledovné podmienky účasti v súťaži, a to nákup výrobkov značky Kallos prostredníctvom internetového obchodu e-shopu JANELINE.SK
  za každých 80€ nákupu s DPH, alebo jeho násobku v termíne realizovania Súťaže.
 2. Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený na základe čísla faktúry kde nakúpil výrobky Kallos v hodnote min 80€ s DPH. V prípade, že nákup je v hodnote násobku 80€, tak číslo faktúry je v žrebovaní za každých 80€ s DPH.
 3. Porota vyhodnotí Súťaž najneskôr do 31.12.2023 a určí spomedzi Súťažiacich víťaza na základe žrebovania.

 

 

 1. Výhry

        Ceny v súťaži sú obsiahnuté v letáku súťaže.

 1. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 3. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 4. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.
 5. Spôsob odovzdania výhier
 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza súkromnou správou prostredníctvom e-mailu, ako aj telefonicky.
 2. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
 3. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
 4. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.
 5. Ceny budú zaslané výhercom prostredníctvom kurierskej spoločnosti, po dohode s výhercom.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov
  • za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
  • pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,
  • pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@isd.sk
 3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
 4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
 6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 2. Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.robime.it.
 4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
 6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.
 1. Záverečné ustanovenie

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

 

V Rovinke 1.oktobra 2023

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Vernostný program


VERNOSTNÝ PROGRAM

Vernostný program odmeňuje registrovaných zákazníkov za svoje nákupy.

Za každých 10 euro, ktoré miniete v nákupe  získate 1 bod na Váš účet. (10€ nákupu = 1 vernostný bod)

Nazbierané body majú zároveň finančnú hodnotu v podobe zľavy a to : 2 body = 1€.

Svoje body začínate zbierať po obdržaní prvej zásielky objednaného tovaru v e-shope: www.janeline.sk
nezabudnite sa však registrovať,
aby systém vedel komu má prideliť body.

Body sa pripočítavajú automaticky každým ďaľším nákupom na Vaše konto.

Už pri ďaľšom nákupe môžete v plnej miere využívať svoje nazbierané body, ktoré sa Vám objavia ako informácia v nákupnom košíku.

Body môžete zbierať a uplatňovať kedykoľvek sa rozhodnete.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZjY4N